Obchodné podmienky

Predávajúcim je v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok spoločnosť:


ZOOKONTAKT, s.r.o.
so sídlom Jakubovany 189, 032 04 Jakubovany
IČO: 36 416 835
DIČ: 2021812958

IČ DPH: SK2021812958

IBAN: SK53 7500 0000 0040 2608 0801
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 14760/L
(ďalej tiež len „predávajúci“)

 

zodp. vedúci: Ing. Ingrid Kompišová

kontakty: e-mail: objednavky@zookontakt.sk, tel.: +421 919 220760

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho, prevádzkovanom na internetovej adrese www.zookontakt.sk (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúcim je v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok:  buď spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s predávajúcim mimo svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania, pričom sa na neho vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „spotrebiteľ“)  alebo podnikateľ, t.j.  právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, pričom tento nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a jeho právne vzťahy sú upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „podnikateľ“). Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Zb. – O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie Kupujúcim odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na zookontakt.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu. Objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy Predávajúcemu a je považovaná za záväznú (ďalej len “objednávka”). Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko Kupujúceho, meno a priezvisko kontaktnej osoby, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob dodania/prevzatia tovaru, spôsob úhrady. V prípade právnickej osoby aj IČO, DIČ, IČ DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na vybavovanie objednávok podľa časového poradia, v akom mu boli doručené. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou (jej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé, úplné a správne vyplnenie všetkých registračných formulárov. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci  v takom prípade vyzve Kupujúceho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Predávajúci nie je povinný potvrdiť prijatie neúplnej objednávky a teda je oprávnený v takomto prípade neuzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 3. Objednávky prijímame 24 hodín denne. Spracovaniu objednávok sa venujeme denne od pondelka do nedele v čase od 08.00h do 16.00h. Objednávky vytvorené mimo vymedzených hodín budú spracované nasledujúci pracovný deň. 
 4. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou na e-mailovú adresu Kupujúceho, uvedenú v elektronickej objednávke, obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v potvrdení o objednávke od  Predávajúceho a v prípade zistenia nezrovnalostí v obsahu odoslanej elektronickej objednávky a potvrdenia objednávky od Predávajúceho je Kupujúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť Predávajúceho, a to prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednavky@zookontakt.sk.
 5. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu v dôsledku toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 6. Uzatvorením kúpnej zmluvy ( potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho) vzniká Predávajúcemu záväzok pripraviť pre Kupujúceho objednaný tovar a odoslať ho na doručovaciu adresu Kupujúceho, uvedenú v objednávkovom formulári a Kupujúcemu vzniká záväzok zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a objednaný tovar prevziať.
 7. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol Kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.
 8. Pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom Kupujúceho bezodkladne informovať.

III. Storno objednávky

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho bez udania dôvodu.
 2. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že
  objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť Kupujúceho, neposkytnutí potrebnej súčinnosti Kupujúceho ohľadom doplnenia nevyhnutných údajov objednávky a/alebo ak objednaný tovar už nie je dostupný . V takomto prípade je Predávajúci povinný Kupujúceho o tom informovať a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

 IV. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane dane z pridanej hodnoty).
 2. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky Kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.
 3. V prípade, ak sa v e-shope zookontakt.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR” resp. obdobná zanedbateľná cena vo vzťahu ku konkrétnemu tovaru, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže z tohto dôvodu od Kúpnej zmluvy písomne odstúpiť.
 4. Úhradu kúpnej ceny uskutoční Kupujúci prevodom na bankový účet Predávajúceho v zmysle pokynov k úhrade, ktoré budú Kupujúcemu doručené mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho, uvedenú v objednávkovom formulári po potvrdení objednávky Predávajúcim. Úhrada kúpnej ceny je podmienkou odoslania tovaru na adresu Kupujúceho, uvedenú v objednávkovom formulári. Platby za objednaný tovar sú možné výlučne v mene EUR.

V. Prevzatie tovaru, nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

 1. Objednaný tovar bude Kupujúcemu doručený prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. formou doporučenej zásielky.
 2. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí objednávku, prechádza na Kupujúceho zaplatením a prevzatím tovaru Kupujúcim.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí objednávku, prechádza na Kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

VI. Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

 1. Objednaný tovar, odoslaný Kupujúcemu bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.
 2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Právo uplatniť zodpovednosť za vady reklamáciou je Kupujúci oprávnený uplatniť u Predávajúceho, na adrese uvedenej v týchto VOP „kontaktné údaje“, ak sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 3. Záručná doba. Ak má tovar na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach musí Kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u Predávajúceho.
 4. Pri vadách tovaru, ktoré sú Kupujúcim uplatnené včas, má Kupujúci právo:
  Pri odstrániteľných vadách: Kupujúci má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci je oprávnený vždy, podľa vlastného uváženia, vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  -    Pri odstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady:
  Kupujúci má právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva má Kupujúci aj v prípade, že sa na tovare po oprave opakovane vyskytne tá istá vada, alebo, ak má tovar viac rôznych vád.
  -    Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady: Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.
 5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja, na ktoré Kupujúci pri prevzatí tovaru neupozornil Predávajúceho alebo prepravcu.
 6. Kupujúci je povinný manipulovať so zakúpeným tovarom a uskladňovať ho podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním.
 7. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho, čo dokladuje dokladom o zakúpení tovaru, vystavenom Predávajúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe podľa bodu 2 tohto Článku, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 8. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 9. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 10. Pri predaji tovaru zodpovedá Predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe alebo dobe spotreby. Za vady nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používaniu, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.
 11. Kupujúci pri svojej reklamácii uvedie druh tovaru, dátum zakúpenia tovaru, rozsah vady a cenu tovaru.
 12. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to vrátením vadného tovaru na adresu Predávajúceho spolu s vyplneným tlačivom na odstúpenie od zmluvy.
 13. Reklamáciu vybaví Predávajúci podľa možnosti bezodkladne, a to výmenou za iný, bezchybný tovar. V prípade, ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie podľa dohody do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie , avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie alebo vráti Kupujúcemu peniaze.
 14. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia Predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené Kupujúcim alebo treťou osobou.

Tlačivo na uplatnenie reklamácie si môžete stiahnuť tu.

VII. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 1. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.

2.     Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho.

 1. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne súhlasil s kvalitatívnymi požiadavkami a nebol vadný.

Tlačivo na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a tlačivo na vrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu.

VIII. Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy

 1. Osobné údaje Kupujúceho budú spracúvané v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho www.zookontakt.sk, v sekcii  – Ochrana osobných údajov. 

IX. Kontaktné údaje predávajúceho

ZOOKONTAKT, s.r.o. so sídlom Jakubovany 189, 032 04  Jakubovany

Prevádzka: ZOOKONTAKT, s.r.o.
adresa prevádzky: Ráztocká cesta, 031 01 Liptovský Mikuláš
kontaktný telefón: +421 919 220760
e-mail:  objednavky@zookontakt.sk
web: www.zookontakt.sk

X. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi, sú informatívneho charakteru, ich znenie môže Predávajúci jednostranne meniť a dopĺňať v súlade s platnou legislatívou.  
 2. Kupujúci ani Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.
 3. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj.
 4. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 5. Ak sa stane niektoré z ustanovení Všeobecných obchodných podmienok  neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 1. 4. 2020.