Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci a návštevníci našej webovej stránky www.zookontakt.sk, vážime si Vašu dôveru a ochrana Vašich údajov ako aj rešpektovanie Vášho práva na súkromie a informačnú autonómnosť pri získavaní, spracovaní a používaní Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ:
ZOOKONTAKT, s.r.o.
Jakubovany 189
032 04 Jakubovany
Slovenská republika
IČO: 36 416 835
info@zookontakt.sk
objednavky@zookontakt.sk

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ je povinný prijatím vhodných technických a organizačných opatrení zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Taktiež všetci zamestnanci Prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Ako dotknutá osoba máte nárok kedykoľvek voči nám uplatniť svoje práva. Pokiaľ budú splnené zákonom stanovené požiadavky, pôjde o tieto práva:

  • právo na prístup k údajom v súlade s článkom 15 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
  • právo na opravu v súlade s článkom 16 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
  • právo na vymazanie v súlade s článkom 17 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
  • právo na obmedzenie spracúvania v súlade s článkom 18 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
  • právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
  • právo namietať/odvolať svoj súhlas v súlade s článkom 21 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s článkom 77 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ od Kupujúceho ako dotknutej osoby získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Podrobnosti o Vašich právach ako dotknutej osoby:

Prístup, prenosnosť údajov

Kupujúci má právo na bezplatné potvrdenie o údajoch, ktoré spracúvame a ktoré sa Kupujúceho týkajú. Taktiež má právo na prenos údajov, ktoré nám poskytol, buď Kupujúcemu osobne, alebo prevádzkovateľovi tretej strany.

Ak si želáte zaslať potvrdenie týkajúce sa Vašich údajov, ktoré spracúvame, alebo ak požadujete prenos týchto údajov, kontaktujte nás písomne na adrese objednavky@zookontakt.sk. Upozorňujeme, že môžeme prenášať len tie údaje, ktoré sú založené na poskytnutom súhlase alebo na zmluve.

Oprava, výmaz a obmedzenie

Na základe Vašej žiadosti opravíme, zablokujeme alebo odstránime údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré boli spracované, pod podmienkou, že tomu nebránia iné zákonné ustanovenia (napríklad povinnosť uchovávať údaje vyplývajúca zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník alebo zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve). Kontaktujte nás písomne na adrese objednavky@zookontakt.sk.

Odvolanie súhlasu/námietka

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať formou krátkeho písomného oznámenia, v tom prípade nás kontaktujte mailom na adrese objednavky@zookontakt.sk.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:

Zodpovedný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk